Asociacija „Palangos balsas“ ĮSTATAI

I. Bendroji dalis

1.1. Asociacija „Palangos balsas“ (toliau Asociacija) - tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus.
1.2.  Asociacijos teisinė forma – asociacija.
1.3. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu Kodeksu, asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, norminiais aktais  bei šiais įstatais.
1.4. Asociacija turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, pavadinimą, antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas bankuose, simboliką.
1.5. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
1.6. Asociacija turi teisę vienytis į sąjungą su kitomis asociacijomis ir stoti į tarptautines  organizacijas, jei jų veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Asociacijų ir kitiems įstatymams.
1.7. Asociacija yra paramos gavėja, įstatymų nustatyta tvarka gavusi paramos gavėjos statusą.
1.8.   Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.

2. Asociacijos veiklos tikslai ir uždaviniai, veiklos sritys ir rūšys

2.1. Asociacijos veiklos pagrindiniai tikslai:
•    tenkinti Palangoje gyvenančių, dirbančių ar kitaip su Palanga susijusių asmenų bei Asociacijos narių viešuosius interesus, socialinius, kultūrinius ir ūkinius poreikius;
•    atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios bei valdymo institucijose Palangoje gyvenančių, dirbančių ar kitaip su Palanga susijusių asmenų bei asociacijos narių interesus, konstruktyviai bendradarbiauti su Palangos miesto savivaldybe, sprendžiant problemas;
•    skatinti bendruomeniškumą, atsakingumą, pilietinį aktyvumą,  stiprinti organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti Palangos miesto ir asociacijos interesus, dalyvaujant Palangos miesto savivaldos procese, skatinti šių procesų efektyvumą ir skaidrumą,
•    savo veikla skleisti pilietines idėjas ir bendražmogiškas vertybes, garsinti Palangos miesto vardą.

2.2. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Asociacija vykdo šias funkcijas:
•    buria Asociacijos narius bendrai veiklai ir koordinuoja ją;
•    gina Asociacijos narių teises ir atstovauja Asociacijos narių interesus visose valstybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose ir privačiose įmonėse;
•    teikia Asociacijos nariams mokomąją, metodinę ir organizacinę pagalbą, paramą ir konsultacijas;
•    organizuoja, rengia bei vykdo kultūrinius ir sportinius bei kitokius visuomeninius renginius, teorines ir praktines konferencijas, seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus, parodas, įvairius susitikimus, diskusijas, taip pat juos finansuoja;
•    rengia, įgyvendina ir remia projektus, susijusius su Asociacijos veikla;
•    bendradarbiauja su analogiškomis ne pelno įstaigomis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis visuomeninėmis organizacijomis bei valstybinėmis institucijomis ar specialistais, dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, siekia tapti jų nare;
•    teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Palangos miesto savivaldybei ir kitoms valstybės institucijoms bei organizacijoms dėl Asociacijos narių teisėtų interesų įgyvendinimo;
•    bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Ekonomikos, Ūkio, Finansų ministerijomis bei šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei socialiniais partneriais;
•    nuolat renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie aktualius įvykius, naujoves, mokslinius pasiekimus bei pritaiko juos Asociacijos tikslų įgyvendinimui;
•    inicijuoja vietinius bei tarptautinius projektus, susijusius su Asociacijos tikslais, įsisavindama tam tikslui skirtas struktūrinių fondų ar kitas Europos Sąjungos ar rėmėjų lėšas;
•    siekia pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą Asociacijos veiklai;
•    plėtoja ryšius su visuomene, skleidžia palankią informaciją apie Asociaciją radijo, televizijos ir spaudos pagalba.

2.3. Asociacijos  veiklos sritys:

01     Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
02     Miškininkystė ir medienos ruoša
03     Žvejyba ir akvakultūra
05     Akmens anglių ir rusvųjų anglių kasyba
06     Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba
07     Metalų rūdų kasyba
08     Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas
09     Kasybai būdingų paslaugų veikla
10     Maisto produktų gamyba
11     Gėrimų gamyba
12     Tabako gaminių gamyba
13     Tekstilės gaminių gamyba
14     Drabužių siuvimas (gamyba)
15     Odos ir odos dirbinių gamyba
16      Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
17     Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba
18     Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas
19     Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba
20     Chemikalų ir chemijos produktų gamyba
21     Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba
22     Guminių ir plastikinių gaminių gamyba
23     Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba
24     Pagrindinių metalų gamyba
25     Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba
26     Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba
27     Elektros įrangos gamyba
28     Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba
29     Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba
30     Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba
31     Baldų gamyba
32     Kita gamyba
33     Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas
35     Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
36     Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas
37     Nuotekų valymas
38     Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas
39     Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba
41     Pastatų statyba
42     Inžinerinių statinių statyba
43     Specializuota statybos veikla
45     Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas
46      Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais
47      Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą
49     Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais
50     Vandens transportas
51     Oro transportas
52     Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla
53     Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla
55     Apgyvendinimo veikla
56     Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla
58     Leidybinė veikla
59     Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla
60     Programų rengimas ir transliavimas
61     Telekomunikacijos
62     Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla
63     Informacinių paslaugų veikla
64     Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
66     Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla
68     Nekilnojamojo turto operacijos
69     Teisinė ir apskaitos veikla
70     Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla
71     Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė
72     Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
73     Reklama ir rinkos tyrimas
74     Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla
75     Veterinarinė veikla
77     Nuoma ir išperkamoji nuoma
78     Įdarbinimo veikla
79     Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla
80     Apsaugos ir tyrimo veikla
81     Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas
82     Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla
85.5  Kitas mokymas
86     Žmonių sveikatos priežiūros veikla
87     Kita stacionarinė globos veikla
88     Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla
90     Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla
91     Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla
93      Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla
95     Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas
96     Kita asmenų aptarnavimo veikla


2.4. Asociacija turi teisę vykdyti ir kitą įstatymų nedraudžiamą ūkinę-komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
2.5. Jei pagal galiojančius teisės aktus tam tikrai ūkinei veiklai vykdyti yra reikalinga licencija (leidimas), Asociacija gali verstis tokia veikla tik gavusi reikalingą licenciją (leidimą).


3.  Asociacijos teisės ir pareigos

3.1. Asociacija, įgyvendindama įstatuose numatytus veiklos tikslus ir uždavinius, turi teisę:
3.1.1. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį valdyti, naudoti ir disponuoti;
3.1.2. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
3.1.3. steigti filialus, atstovybes, įmones, organizacijas ir fondus, įstatymu nustatyta tvarka;
3.1.4. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;
3.1.5. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai;
3.1.6. jungtis į asociacijų sąjungas(konfederacijas) ir išstoti iš jų;
3.1.7. stoti į tarptautines organizacijas.
3.2. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros ir paramos tikslus).
3.3. Asociacijos veiklos ribojimai nustatyti LR Asociacijų įstatymo 16 straipsnio 2 punkte.
3.4. Asociacija turi atskirą balansą, atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

4. Priėmimas į asociacijos narius, išstojimas bei pašalinimas,  narių teisės ir pareigos

4.1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir(ar) juridiniai asmenys, ir jaunesni, kaip 18 metų fiziniai asmenys. Jaunesni, kaip 18 metų asmenys Asociacijoje gali įgyti teises ir pareigas Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Steigėjai tampa tikraisiais asociacijos nariais nuo Asociacijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
4.2. Norint tapti Asociacijos tikruoju nariu, asmuo pirmiausia tampama asocijuotu nariu (kandidatu į tikruosius narius).
4.3. Asocijuotu nariu privalu būti vienerius metus, tuomet tik įgyjama teisė tapti tikruoju nariu. Valdyba gali nuspręsti asocijuotą narį priimti į tikruosius narius ir nesilaikant vienerių metų termino.
4.4. Asocijuoti nariai dalyvauja Asociacijos veikloje, tačiau neturi balso teisės ir negali būti renkami į Asociacijos valdymo organus.
4.5. Asocijuoti nariai, gali naudotis tokiomis teisėmis:
        4.5.1. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
        4.5.2. naudotis Asociacijos sukaupta informacija.
4.6. Asocijuotas narys privalo:
         4.6.1. laikytis Asociacijos įstatų;
         4.6.2. laikytis Asociacijai prisiimtų įsipareigojimų;
         4.6.3. laikytis visuotinio tikrųjų narių susirinkimo, valdybos bei Direktoriaus priimtų nutarimų;
         4.6.4. laiku mokėti asocijuoto nario mokesčius;
         4.6.5. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.
4.7. Norintys tapti asocijuotu nariu, Asociacijos Direktoriui pateikia tokius dokumentus:
         4.7.1. laisvos formos prašymą;
         4.7.2. fizinis asmuo-asmens dokumentą, juridinis-juridinio asmens išrašą iš registro bei įgaliojimą, jei atstovauja asmuo, neturintis tokios teisės.
4.8. Prašymai dėl įrašymo į asocijuotus narius sąrašą, o taip pat prašymai tapti tikraisiais nariais registruojami Direktoriaus.
4.9. Asocijuoti nariai, norintys tapti Asociacijos tikraisiais nariais, Asociacijos Direktoriui pateikia tokius dokumentus:
          4.9.1. prašymą;
          4.9.2. nustatytos formos užpildytą anketą.
 4.10. Asmenys į asocijuotų narių sąrašą įrašomi ir tikraisiais nariais į Asociaciją priimami Direktoriaus sprendimu. Apie priimtą sprendimą suinteresuotas asmuo informuojamas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo sprendimo(nutarimo) priėmimo dienos.
4.11. Nusprendus priimti, asmuo į asocijuotų narių sąrašą įrašomas sumokėjus vienkartinį mokestį, o tikruoju nariu tampa sumokėjęs stojamąjį tikrojo nario mokestį, pagal valdybos patvirtintą mokėjimo tvarką. Priėmimas įforminamas, Direktoriui įrašant į tikrųjų narių ar į asocijuotų narių sąrašą.
4.12. Mokesčių dydį bei  jų mokėjimo tvarką nustato visuotinis tikrųjų narių susirinkimas. Valdyba taip pat gali priimti sprendimą ir atleisti nuo mokesčių mokėjimo. Tikslinių įnašų dydį ir mokėjimo tvarką nustato visuotinis tikrųjų narių susirinkimas.
4.13. Narystė Asociacijoje neperduodama ir neparduodama, išskyrus atvejį, kai juridinis asmuo, esantis tikruoju ar asocijuotų nariu, įstatymų nustatyta tvarka reorganizuojamas ar pertvarkomas. Po reorganizacijos ar pertvarkymo veiksiančiam juridiniam asmeniui pereina visos teisės ir pareigos, kurias turėjo buvęs tikrasis ar asocijuotas narys.
4.14. Tikrieji nariai turi teisę išstoti iš Asociacijos, o asocijuoti nariai – nutraukti savo narystę, taip pat Asociacija turi teisę pašalinti tikruosius narius, o asocijuotus narius - išbraukti iš narių sąrašo šių įstatų nustatyta tvarka. Išstojusiems bei pašalintiems iš Asociacijos tikriesiems ir asocijuotiems nariams negrąžinamos jų įmokėtos sumos ir Asociacijai perduotas turtas.
4.15. Bet kuris Asociacijos tikrasis ar asocijuotas narys gali nutraukti narystę, pateikęs raštišką prašymą. Nuo prašymo įteikimo momento pareiškėjas netenka teisių, o taip pat ir teisės naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis ir taikomomis lengvatomis, o jo atstovai Asociacijoje netenka įgaliojimų.
4.16. Asociacija turi teisę pašalinti tikrąjį narį, o taip pat išbraukti asocijuotą narį iš Asocijuotų narių sąrašo, jeigu:
          4.16.1. jų veikla ir tikslai prieštarauja Asociacijos tikslams ir uždaviniams;
          4.16.2. nevykdo Asociacijai prisiimtų įsipareigojimų, t.t. ir finansinių;
          4.16.3. nesilaiko visuotinio susirinkimo, valdybos ar Direktoriaus priimtų nutarimų;
                       4.16.4. diskredituoja Asociacijos vardą.
4.17. Tikrasis narys pašalinamas iš Asociacijos, o asocijuotas narys išbraukiamas iš asocijuotų narių sąrašo valdybos nutarimu, ne vėliau kaip prieš mėnesį pranešus apie pašalinimo galimybę tam nariui, kurio pašalinimas ar išbraukimas yra sprendžiamas. Nuo pranešimo išsiuntimo dienos, šalinamiems asmenims sustabdoma narystė (neteikiamos paslaugos, netaikomos lengvatos, o šalinamiems tikriesiems nariams neleidžiama dalyvauti Asociacijos valdyme).
4.18. Asociacijos tikrieji nariai turi šias teises:
           4.18.1. dalyvauti Asociacijos valdyme, naudojantis sprendžiamojo balso teise;
           4.18.2. sulaukę 18 metų rinkti ir būti išrinktais į valdymo organus;
           4.18.3. susipažinti su dokumentais ir gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;
           4.18.4. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis, inventoriumi, mokymo baze;
           4.18.5. gauti informaciją apie Asociacijos renginius bei juose dalyvauti;
           4.18.6. bet kada išstoti iš Asociacijos;.
           4.18.7. teikti pasiūlymus ir pageidavimus Asociacijos valdymo organams;
           4.18.8. ginčyti teisme visuotinio tikrųjų narių susirinkimo bei Valdybos nutarimus;
           4.18.9. teikti rekomendacijas asocijuotiems nariams, norintiems tapti tikraisiais nariais;
           4.18.10. kitas teisės aktuose nustatytas teises.
4.19. Asociacijos tikrųjų narių pareigos:
           4.19.1. laikytis  įstatų, visuotinio tikrųjų narių susirinkimo ir  valdymo organų priimtų sprendimų;
           4.19.2. visokeriopai remti Asociacijos veiklą;
           4.19.3. laiku mokėti nustatytus mokesčius;
           4.19.4. tvarkingai prižiūrėti bei naudotis Asociacijos turtu;
           4.19.5. vykdyti įsipareigojimus bei tarpusavio susitarimus Asociacijai.

5. Asociacijos valdymas

5.1. Asociacijos organai yra visuotinis Asociacijos tikrųjų narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba (toliau įstatuose -Valdyba) ir vienasmenis valdymo organas - Direktorius.
5.2. Asociacijos valdymo organai privalo veikti Asociacijos ir jos narių naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Asociacijos įstatais.

6. Visuotinis narių susirinkimas

6.1. Aukščiausias Asociacijos organas - visuotinis tikrųjų narių susirinkimas (toliau įstatuose - Susirinkimas). Eilinis Susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
6.2. Susirinkimas:
6.2.1. keičia Asociacijos įstatus;
6.2.2. keičia Asociacijos buveinę;
6.2.3. skiria (renka) ir atšaukia Valdybos narius, audito įmonę, nustato audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
6.2.4. tvirtina ilgalaikes Asociacijos programas;
6.2.5. nustato mokesčių dydį ir mokėjimo tvarką;
6.2.6. išklauso Valdybos ataskaitą apie Asociacijos veiklą, tvirtina metinę finansinę atskaitomybę;
6.2.7. nustato Asociacijos vidaus kontrolės tvarką;
6.2.8. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
6.2.9. sprendžia kitus klausimus, jei pagal Asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
6.3. Sprendžiamojo balso teisę Susirinkime turi visi Asociacijos  tikrieji nariai arba jų įgalioti atstovai. Vienas tikrasis narys Susirinkime turi vieną balsą.
6.4.  Susirinkimas laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Asociacijos tikrųjų narių.
6.5. Sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime tikrųjų narių balsų dauguma. Asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis. Sprendimams dėl  6.2.1. ir 6.2.8. punktų priimti reikia daugiau kaip 2/3  dalyvaujančių Susirinkime tikrųjų narių ar jų atstovų balsų.
6.6. Pranešimus apie įvyksiantį Susirinkimą, nurodant Susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę Asociacijos tikriesiems nariams valdyba įteikia pasirašytinai, ar išsiunčia registruotu laišku, ar elektroniniu paštu, jei tikrasis narys yra Asociacijai jį nurodęs, arba paskelbia Asociacijos internetiniame tinklalapyje ne vėliau, kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki Susirinkimo. Visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi Asociacijos tikrieji nariai arba jų atstovai su tuo raštiškai sutinka.
6.7. Jei Susirinkime nėra kvorumo, ne anksčiau, kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio Susirinkimo, turi būti sušauktas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių tikrųjų narių skaičiaus. Apie pakartotinį Asociacijos Susirinkimą turi būti pranešta 6.6. punkte nurodytais būdais ir ne vėliau, kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio Susirinkimo.
6.8. Neeilinis Susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos tikrųjų narių , valdyba ar Direktorius.
6.9. Susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos tikrasis narys ar valdymo organas.
6.10. Asociacijos visuotiniai narių Susirinkimai turi būti protokoluojami.

7. Valdyba ir Direktorius

7.1. Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp visuotinių tikrųjų narių susirinkimų vadovauja kolegialus valdymo organas - Valdyba. Valdyba renkama visuotiniame tikrųjų narių susirinkime ketveriems metams. Valdybą sudaro 3 nariai, kurie iš savo narių tarpo visai kadencijai renka valdybos pirmininką.
7.2. Valdyba:
7.2.1. formuoja Asociacijos veiklos strategiją bei prioritetus;
7.2.2. išimties tvarka priima naujus tikruosius narius, nesuėjus 1 metų terminui;
7.2.3. sprendžia klausimus dėl narių pašalinimo iš Asociacijos;
7.2.4. iš valdybos narių renka ir atšaukia valdybos pirmininką;
7.2.5. renka ir atšaukia Asociacijos Direktorių, nustato jam atlyginimą, skiria asmenį, laikinai einantį Direktoriaus pareigas, Direktoriui negalint atstovauti Asociacijos;
7.2.6. laiku organizuoja Asociacijos tikrųjų narių visuotinius susirinkimus;
7.2.7. rengia praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą ;
7.2.8. tvirtina  išlaidų sąmatas,  tikslingai naudoja Asociacijos finansinius išteklius;
7.2.9. priima sprendimus dėl filialų bei atstovybių steigimo, nuostatų tvirtinimo, jų veiklos nutraukimo, sprendžia filialų bei atstovybių  vadovų skyrimo ir jų atšaukimo klausimus;
7.2.10. atleidžia narius nuo mokesčių Asociacijai mokėjimo;
7.2.11. priima sprendimą dėl kitų asmenų steigimo ar jų veiklos nutraukimo bei tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
7.2.12. Asociacijos vardu įgyja ar nuomoja Asociacijai reikalingas patalpas, įrengimus ar kitą turtą, taip pat žaliavas, medžiagas, kultūrines ir kitas gėrybes;
7.2.13. prieš pasirašant Direktoriui, aprobuoja sutartis ir kitus sandorius, kurių vertė didesnė kaip 50 000 litų (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), bei sandorius, kurių vertė didesnė kaip 100 000 litų (skaičiuojama bendra sandorių suma per metus);
7.2.14. tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką.
7.3. Valdybos posėdžiai rengiami ne rečiau, kaip kartą per metus. Valdybos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja daugiau kaip ½  Valdybos narių. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.
7.4. Sprendimai Valdyboje priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas.
7.5. Visuotinio Asociacijos tikrųjų narių susirinkimo nustatyta tvarka Asociacijos Valdybos nariams gali būti mokamas atlyginimas už darbą.
7.6. Asociacijos Direktorius skiriamas ir atšaukiamas Valdybos posėdyje. Direktorius ir valdybos pirmininkas gali būti tas pats asmuo.
7.7. Direktorius:
7.7.1. organizuoja ir vykdo Asociacijos veiklą;
7.7.2. sprendžia Valdybos pavestus klausimus;
7.7.3. sprendžia ūkinės veiklos einamuosius klausimus; tvirtina renginių planus bei sąmatas;
7.7.4. Asociacijos vardu atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose, sudaro sandorius, pasirašo sutartis bei atstovauja Asociaciją visose kitose institucijose; veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti ūkinės- komercinės veiklos sandorius. Sandorius, kurių vertė didesnė kaip 50 000 litų (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), bei sandorius, kurių vertė didesnė kaip 100 000 litų (skaičiuojama bendra sandorių suma per mėnesį)- Direktorius gali sudaryti ir pasirašyti tik gavęs Valdybos pritarimą;
7.7.5. priima ir atleidžia administracijos darbuotojus, nustato jiems pareiginius atlyginimus;
7.7.6. priima asocijuotus bei tikruosius narius, tvarko narių sąrašą;
7.7.7. vykdo kitas visuotinio susirinkimo, valdybos ir įstatymų nustatytas funkcijas, priskirtas vienasmeniam valdymo organui.
7.8. Direktoriui dėl tam tikrų priežasčių negalint eiti pareigų, valdyba skiria laikinai einantį Direktoriaus pareigas.
7.9. Su Direktoriumi gali būti sudaroma darbo sutartis.

8. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija

8.1. Asociacijos vieši pranešimai (apie reorganizavimo sąlygų sudarymą, pertvarkymą, likvidavimą ir kitus įstatymų ir šių įstatų nustatytus atvejus)  turi būti paskelbti VĮ Registrų centro leidžiamame informaciniame leidinyje Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

9. Filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo tvarka, filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka

9.1. Asociacija įstatymų nustatyta tvarka gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Jų skaičius neribojamas.
            9.2. Asociacijos filialai ir atstovybės steigiamos ir jų veikla nutraukiama Asociacijos valdybos sprendimu.
           9.3. Filialų ir atstovybių nuostatų tvirtinimo, vadovų skyrimo ir atšaukimo klausimus sprendžia  Asociacijos valdyba .

10. Asociacijos įstatų keitimo tvarka

10.1. Asociacijos Įstatai gali būti keičiami tik visuotinio tikrųjų narių susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma.
            10.2. Asociacijos visuotiniam tikrųjų narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Direktorius ar visuotinio tikrųjų narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
            10.3. Pakeisti Asociacijos įstatai registruojami juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

11. Lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat Asociacijos veiklos kontrolės tvarka

11.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrengimai ir kitas jo įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš  11.2. punkte numatytų  lėšų šaltinių, išskyrus valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšų.
11.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:
11.2.1. narių stojamieji bei kasmetiniai mokesčiai bei tiksliniai įnašai;
11.2.2. Asociacijos komercinės-ūkinės veiklos, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams, pajamos;
11.2.3. fizinių ir juridinių asmenų parama bei kitos neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
11.2.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;
11.2.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas Asociacijos lėšas;
11.2.6. skolintos lėšos, įstatymų nustatyta tvarka;
11.2.7. kitos teisėtos lėšos.
11.3. Asociacija laiko savo pinigines lėšas banko įstaigose ir atlieka visas kasos ir atsiskaitomąsias operacijas pagal galiojančią tvarką. Lėšos iš Asociacijos sąskaitų pervedamos ir išmokamos Asociacijos Direktoriaus nurodymu.
11.4. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą, naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos pinigus turi laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jeigu tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja.
11.5. Asociacija negali priimti pinigų ir kito turto, jeigu duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.
11.6. Asociacijos turtas ir lėšos turi būti naudojami jų įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomi Asociacijos nariams.
11.7. Asociacijos buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.
11.8. Asociacijos auditas atliekamas, kai visuotinis narių susirinkimas priima sprendimą atlikti auditą ir išrenka audito įmonę. Auditas atliekamas teisės aktų, reglamentuojančių auditą, nustatytais atvejais ir  tvarka. Asociacijos valdyba privalo užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Asociacijos dokumentai.
11.9. Valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti Asociacijos veiklą.
11.10. Asociacijos vidaus kontrolės tvarką nustato visuotinis tikrųjų narių susirinkimas.

Įstatai priimti  2014 m. liepos 16d. asociacijos „Palangos balsas“ steigiamajame susirinkime

Įstatai pasirašyti 2014 m. liepos 16 d.