VEIKLA

Asociacijos "Palangos balsas" (toliau - Asociacija), organizuota bendruomeninė organizacija, veikianti Palangoje ir už jos ribų:

Asociacijos veiklos pagrindiniai tikslai:

 • tenkinti Palangoje gyvenančių, dirbančių ar kitaip su Palanga susijusių asmenų bei Asociacijos narių bendruomeninius, viešuosius interesus, socialinius, kultūrinius ir ūkinius poreikius;
 • atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios bei valdymo institucijose Palangoje gyvenančių, dirbančių ar kitaip su Palanga susijusių asmenų bei asociacijos narių interesus, konstruktyviai bendradarbiauti su Palangos miesto savivaldybe, sprendžiant problemas;
 • skatinti bendruomeniškumą, atsakingumą, pilietinį aktyvumą, stiprinti organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti Palangos miesto ir asociacijos interesus, dalyvaujant Palangos miesto savivaldos procese, skatinti šių procesų efektyvumą ir skaidrumą,
 • savo veikla skleisti pilietines idėjas ir bendražmogiškas vertybes, garsinti Palangos miesto vardą.

 

Asociacijos veiklos funkcijos:

 • burti Asociacijos narius bendrai veiklai ir ją koordinuoti;
 • ginti Asociacijos narių teises ir atstovauti Asociacijos narių interesus visose valstybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose ir privačiose įmonėse;
 • teikti Asociacijos nariams mokomąją, metodinę ir organizacinę pagalbą, paramą ir konsultacijas;
 • organizuoti, rengti bei vykdyti kultūrinius ir sportinius bei kitokius visuomeninius renginius, teorines ir praktines konferencijas, seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus, parodas, įvairius susitikimus, diskusijas, taip pat juos finansuoti;
 • rengti, įgyvendinti ir remti projektus, susijusius su Asociacijos veikla;
 • bendradarbiauti su analogiškomis ne pelno siekiančiomis įstaigomis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis visuomeninėmis organizacijomis bei valstybinėmis institucijomis ar specialistais, dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje, siekti tapti jų nare;
 • teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Palangos miesto savivaldybei ir kitoms valstybės institucijoms bei organizacijoms dėl Asociacijos narių teisėtų interesų įgyvendinimo;
 • bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos Ekonomikos, Ūkio, Finansų ministerijomis bei šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei socialiniais partneriais;
 • nuolat rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją apie aktualius įvykius, naujoves, mokslinius pasiekimus bei pritaikyti juos Asociacijos tikslų įgyvendinimui;
 • inicijuoti vietinius bei tarptautinius projektus, susijusius su Asociacijos tikslais, įsisavinant tam tikslui skirtas struktūrinių fondų ar kitas Europos Sąjungos ar rėmėjų lėšas;
 • siekti pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą Asociacijos veiklai;
 • plėtoti ryšius su visuomene, skleisti informaciją apie Asociaciją radijo, televizijos ir spaudos pagalba.